Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 12 Centrum horeca

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'centrum horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • horecabedrijven, uitsluitend in de categorie(n) zoals aangegeven op de plankaart en in de bij deze regels behorende 'Staat van horeca-activiteiten', in voorkomend geval op de aangegeven verdieping(en);
 • wonen, uitsluitend op de verdiepingen boven de begane grondlaag;

alsmede voor:

 • parkeren, uitsluitend op of boven peilniveau;

en daarnaast, uitsluitend op de begane grondlaag, en in voorkomend geval op de aangegeven verdieping, voor:

 • detailhandel en dienstverlening op de begane grondlaag, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'detailhandel';
 • bioscoop, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'bioscoop';
 • ontspanning en vermaak, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'ontspanning en vermaak';
 • wonen op de begane grondlaag, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'wonen';

een en ander met de bijbehorende:

 • tuinen en erven;
 • bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • speel- en groenvoorzieningen;
 • verkeersvoorzieningen.

Onder het doel 'wonen':

 • is de uitoefening van het aan huis verbonden beroep mede begrepen, met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, tot een maximum van 75 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt;
 • is gebruik van de kelder anders dan als opslagruimte annex bergruimte, niet begrepen.

De begane grondlaag is mede bestemd voor de ontsluiting van bovengelegen woningen.

Voor zover functies zijn toegelaten door middel van een nadere aanduiding, geldt deze aanduiding voor het gehele bouwperceel.

2 Bouwregels

 1. Het bouwen van gebouwen dient te geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en de onderstaande bepalingen.

 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  1. uitsluitend mag worden gebouwd binnen het deel van een bouwvlak dat niet is aangegeven met 'te bebouwen erven';
  2. de breedte mag niet meer bedragen dan 10 m.
  3. voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeergarage' mogen de goot- en/of bouwhoogten ten behoeve van het doel 'parkeren' niet meer bedragen dan de bestaande goot- en/of bouwhoogten.

 1. Voor het bouwen van bijgebouwen en aan- en uitbouwen gelden de volgende regels:
  1. uitsluitend mag worden gebouwd binnen het deel van een bouwvlak dat is aangegeven met 'te bebouwen erven';
  2. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en aan- en uitbouwen per afzonderlijk bouwperceel mag niet meer bedragen dan het op de plankaart aangegeven percentage op de tot het bouwperceel behorende gronden die nader zijn aangeduid met 'te bebouwen erven';
  3. de goothoogte van een aan- of uitbouw mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw waartoe het bijgebouw of de aan- of uitbouw behoort, vermeerderd met ten hoogste 0,25 m;
  4. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw mag niet meer bedragen dan de goothoogte van het hoofdgebouw waartoe de aan- of uitbouw behoort.

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
  1. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m, met dien verstande dat erfafscheidingen geen grotere hoogte mogen hebben dan 2 m.

3 Sloopvergunning

 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (sloopvergunning) van burgemeester en wethouders de ontsluiting vanaf de begane grond van woningen op de verdieping te verwijderen, te slopen of ongedaan te maken;
 2. De sloopvergunning wordt geweigerd indien niet wordt voorzien in een alternatieve bereikbaarheid van de woningen op de verdieping.