Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 16 Centrum Recreatie

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'centrum recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • het organiseren van vaararrangementen;
 • vaarschool;
 • botenverhuur;

en daarnaast voor:

 • scheepshelling, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met de aanduiding scheepshelling. De cultuurhistorische waarde van de scheepshelling dient beschermd te worden;
 • historische scheepswerf;
 • smidse;

alsmede voor:

 • kantoor;
 • horeca, uitsluitend voor zover dit ondergeschikt is aan en rechtstreeks voortvloeit uit de hoofdactiviteiten en uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met de aanduiding horeca.

Enkel de op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaande bedrijfswoning is toegestaan.

2 Bouwregels

Het bouwen dient te geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en de onderstaande bepalingen:

 • gebouwen binnen het bouwvlak;
 • bouwhoogte maximaal 9 m;
 • voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de bepaling dat de bouwhoogte niet meer dan 8 m mag bedragen, met dien verstande dat erfafscheidingen geen grotere hoogte mogen hebben dan 2 m.