Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 17 Verkeer - Verblijf

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'verkeer - verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden, met daarbij inbegrepen voet- en fietspaden, bruggen, dammen en/of duikers, bushaltes en dergelijke;
 • terrassen ten behoeve van horecadoeleinden en winkels;
 • stallingsvoorzieningen voor fietsen;
 • (week)markten;
 • groenvoorzieningen;
 • openbare nutsvoorzieningen;
 • water;

en daarnaast voor:

 • parkeren, uitsluitend op of boven peilniveau;
  een en ander met de bijbehorende verhardingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Tot het doel 'terrassen ten behoeve van horecadoeleinden en winkels' wordt mede de plaatsing van parasols begrepen, met dien verstande dat:

 • parasols geen grotere hoogte mogen hebben dan 4 m en geen grotere diameter dan 4 m;
 • ingeval van een vrijliggend terras, ten hoogste 25% van het terras mag worden bedekt met parasols;
 • ingeval van een aanliggend terras, ten hoogste 50% van het terras mag worden bedekt met parasols.

Voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeergarage' is het doel 'parkeren' beperkt tot de bestaande voor parkeren in gebruik zijnde bouwlagen en/of kelders.

2 Bouwregels

Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met uitzondering van licht- en vlaggenmasten, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen, met dien verstande dat op de Markt een enkele lichtmast is toegestaan van niet meer dan 14 m.