Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 18 Tuin

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, alsmede voor:

  • terrassen ten behoeve van horecadoeleinden en winkels;
  • parkeren, uitsluitend indien en voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeren' of 'parkeergarage'.

Tot het doel 'terrassen' wordt mede de plaatsing van parasols begrepen, met dien verstande dat:

  • parasols geen grotere hoogte mogen hebben dan 4 m en geen grotere diameter dan 4 m;
  • ten hoogste 25% van het terras mag worden bedekt met parasols.

Voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeren' is het doel parkeren uitsluitend toegestaan op of boven peilniveau.

Voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeergarage' is het doel parkeren beperkt tot de bestaande voor parkeren in gebruik zijnde bouwlagen en/of kelders.

2 Bouwregels

Op deze gronden is het bouwen van bouwwerken beperkt tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

  • de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m, voor zover gesitueerd aan de voorzijde van de aangrenzende bebouwing en niet meer dan 2,5 m voor zover gesitueerd aan de achterzijde van de aangrenzende bebouwing; de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
  • op de gronden die nader zijn aangeduid met 'parkeergarage' gebouwen ten behoeve van parkeren zijn toegestaan, waarvan de goot- en/of bouwhoogten niet meer mogen bedragen dan de bestaande goot- en/of bouwhoogten.