Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 19 Groenvoorzieningen

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'groenvoorzieningen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • groenvoorzieningen;
 • dagrecreatie;
 • terrassen;
 • voet- en fietspaden;
 • bermen en beplantingen;
 • speelvoorzieningen;
 • kunstwerken;
 • stallingsvoorzieningen voor fietsen;
 • waterberging;
 • waterlopen en waterpartijen;
 • terrassen ten behoeve van horecadoeleinden en winkels;

een en ander met de bijbehorende verhardingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Onder het doel 'dagrecreatie' is een ijsbaan mede begrepen, uitsluitend indien en voor zover de gronden als zodanig zijn aangegeven.

Tot het doel 'terrassen' wordt mede de plaatsing van parasols begrepen, met dien verstande dat:

 • parasols geen grotere hoogte mogen hebben dan 4 m en geen grotere diameter dan 4 m;
 • ten hoogste 25% van het terras mag worden bedekt met parasols.

2 Bouwregels

Op deze gronden is het bouwen beperkt tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m, met uitzondering van lichtmasten, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.