Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 20 Water

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • waterhuishouding;
  • waterberging;
  • waterlopen en -partijen, waaronder mede zijn begrepen de voor het beheer en onderhoud noodzakelijke voorzieningen;
  • verkeers- en verblijfsdoeleinden;
  • voorzieningen voor het scheepvaartverkeer;
  • wonen in woonschepen, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met "woonschepenligplaats'
  • recreatief medegebruik;
  • steigers.

Tot het doel 'verkeers- en verblijfsdoeleinden' behoren de voor het verkeer over het water noodzakelijke voorzieningen, zoals bruggen, dammen en/of duikers.

2 Bouwregels

Op deze gronden is het bouwen beperkt tot bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m.