Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 9 Centrum wonen

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor 'centrum wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • wonen, zowel op de begane grondlaag als op de verdiepingen;

alsmede voor:

 • parkeren, uitsluitend binnen de nadere aanduiding 'te bebouwen erven' en op of boven peilniveau, met dien verstande dat tevens parkeren onder peil is toegestaan indien en voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeergarage';

en daarnaast, uitsluitend op de begane grondlaag, en in voorkomend geval op de aangegeven verdieping, voor:

 • detailhandel, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'detailhandel';
 • dienstverlening, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'dienstverlening';
 • kantoren, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'kantoor';
 • opslag annex magazijn, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'opslag';
 • horecabedrijven, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'horeca';
 • opslag, magazijn en beperkte ondersteunende bedrijfsactiviteiten ten behoeve van de slagerij in het pand Bruggestraat 17, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'werkplaats';
 • een galerie, expositieruimte, ruimte voor het houden van lezingen of een museum, uitsluitend voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'maatschappelijk';

een en ander met de bijbehorende:

 • tuinen en erven;
 • bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • speel- en groenvoorzieningen;
 • verkeersvoorzieningen.

Onder het doel 'wonen' is de uitoefening van het aan huis verbonden beroep mede begrepen, met dien verstande dat niet meer dan 50% van het gezamenlijke bruto vloeroppervlak van de tot een bouwperceel behorende gebouwen, tot een maximum van 75 m voor de aan huis verbonden werkactiviteit mag worden gebruikt.

Voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeergarage':

 • is het doel 'wonen' beperkt tot de bestaande voor wonen in gebruik zijnde bouwlagen en zolderverdiepingen;
 • is het doel 'parkeren' beperkt tot de bestaande voor parkeren in gebruik zijnde bouwlagen en/of kelders.

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor onderdoorgang is het doel 'wonen' beperkt tot de verdiepingen.

Het doel 'horecabedrijven' is beperkt tot:

 • de categorie(n) zoals aangegeven op de plankaart en de bij deze regels behorende 'Staat van horeca-activiteiten';
 • de bouwla(a)g(en) en/of kelder(s) die per afzonderlijk horecabedrijf op de plankaart is, dan wel zijn aangegeven.

Voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'horeca, categorie A1' geldt verder dat:

 • de woonfunctie op het perceel behouden blijft;
 • de bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend door de bewoner;
 • het aantal kamers voor overnachtingen maximaal acht mag bedragen.

Voor zover functies zijn toegelaten door middel van een nadere aanduiding, geldt deze aanduiding voor het gehele bouwperceel.

2 Bouwregels

 1. Uitgezonderd voor zover het betreft de gronden die nader zijn aangeduid met 'parkeergarage', dient het bouwen van gebouwen te geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en de onderstaande bepalingen.

 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
  1. uitsluitend mag worden gebouwd binnen het deel van een bouwvlak dat niet is aangeduid met 'te bebouwen erven';
  2. de breedte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 10 m;
  3. voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'parkeergarage' mogen de goot- en/of bouwhoogten ten behoeve van het doel 'parkeren' niet meer bedragen dan de bestaande goot- en/of bouwhoogten.

 1. Voor het bouwen van bijgebouwen en aan- en uitbouwen gelden de volgende regels:
  1. uitsluitend mag worden gebouwd binnen het deel van een bouwvlak dat is aangegeven met 'te bebouwen erven', met dien verstande dat aan- en uitbouwen ook daarbuiten zijn toegelaten;
   de gezamenlijke oppervlakte per afzonderlijk bouwperceel mag niet meer bedragen dan 50% van de tot het bouwperceel behorende gronden die nader zijn aangeduid met 'te bebouwen erven', met een maximum van 50 m;
  2. in afwijking van hetgeen gesteld is in lid 2, sub c, sub 2 geldt voor zover de gronden nader zijn aangeduid met 'horeca, categorie A1' geen maximum aantal vierkante meters;
  3. de goothoogte van een aan- of uitbouw mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw waartoe het bijgebouw of de aan- of uitbouw behoort, vermeerderd met ten hoogste 0,25 m;
  4. de bouwhoogte van een aan- of uitbouw mag niet meer bedragen dan de goothoogte van het hoofdgebouw waartoe de aan- of uitbouw behoort.

 1. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
  1. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m, met dien verstande dat erfafscheidingen geen grotere hoogte mogen hebben dan 2 m.

3 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de cultuurhistorische waarden;
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • de woonsituatie;
 • de milieusituatie;

met inachtneming van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht ontheffing verlenen van:

 1. het bepaalde in lid 1 en toestaan dat een pand wordt gebruikt als horeca in de categorie A1 zoals aangegeven in de bij deze regels behorende 'Staat van horeca-activiteiten', mits sprake van niet meer dan vijf kamers voor overnachtingen;
 2. het bepaalde in lid 1 en toestaan dat op de begane grondlaag gebouwde parkeervoorzieningen worden gerealiseerd, waaronder garages en drive-in-woningen.