Plan:
Binnenstad
Status:
vastgesteld
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.02430000BP00001-
Artikel 23 Wijzigingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van de in tabel 1 omschreven activiteiten, zulks met inachtneming van:

  • de onder A per afzonderlijke activiteit aangegeven specifieke voorwaarden;
  • de onder B opgenomen algemene voorwaarden.

Tabel 1

A. Activiteiten en voorwaarden
1. Functiewijziging van de gronden die nader zijn aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid I', naar centrum maatschappelijk - de bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming 'centrum maatschappelijk', waarna het bepaalde in artikel 11 van overeenkomstige toepassing is
- de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan de bestaande hoogte
2. Functiewijziging van de gronden die nader zijn aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid II', naar detailhandel en wonen detailhandel is uitsluitend toegestaan op de begane grondlaag
wonen is uitsluitend toegestaan op de verdiepingen
het aantal woningen mag niet meer bedragen dan vijf
de diepte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 15 m
de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 10 m
de afstand van de nieuwbouw tot te handhaven bestaande bebouwing mag niet minder dan 10 m bedragen.
3. Functiewijziging van de gronden die nader zijn aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid III', naar centrum wonen. de bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming 'centrum wonen', waarna het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing is;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
de bebouwing dient te passen in het cultuurhistorisch karakter van de binnenstad.
4. Functiewijziging van de gronden die nader zijn aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid IV', naar water ten behoeve van de aanleg van de stadsgracht de wijziging heeft globaal betrekking op de gronden die nader zijn aangeduid met 'indicatief beloop stadsgracht'
bij de maximale breedte van het water ten behoeve van de stadsgracht wordt aangesloten op de breedte van de Friesegracht
langs het water wordt voorzien in een groenstrook en/of verblijfsgebied
5. Functiewijziging van de gronden die nader zijn aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid V', naar centrum maatschappelijk en/of centrum recreatie. de bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming 'centrum maatschappelijk', en/of 'centrum recreatie' waarna het bepaalde in respectievelijk artikel 11 en/of 16 van overeenkomstige toepassing is
de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 300 m
de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 4,5m en 9 m
de bebouwing dient te passen in het cultuurhistorische karakter van de binnenstad

A. Activiteiten en voorwaarden
6. Functiewijziging van de gronden die nader zijn aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid VI', ten behoeve van wonen de bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming 'centrum wonen', waarna het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing is.
de maximale goothoogte niet meer bedraagt dan 6 m;
de minimale goothoogte niet minder bedraagt dan 5 m;
de bebouwing dient te passen binnen het cultuurhistorische karakter van de binnenstad.
7. Functiewijziging van de gronden die nader zijn aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid VII', naar centrum wonen. de bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming 'centrum wonen', waarna het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing is.
de maximale goothoogte niet meer bedraagt dan 4,5 m;
de bebouwing dient te passen binnen het cultuurhistorische karakter van de binnenstad.
8. Functiewijziging van de gronden die nader zijn aangeduid met 'wijzigingsbevoegdheid VIII', naar centrum wonen de bestemming wordt gewijzigd in 'centrum wonen', waarna het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing is;
de maximale goothoogte mag niet meer dan 4,5 m bedragen;
de breedte en diepte mogen niet meer bedragen dan 12 m;
de afstand tot de stadsmuur moet minimaal 3 m bedragen;
de voorgevel moet in de bestemmingsgrens aan de zijde van de Blauwverversteeg worden gebouwd.
9. Actualisering van de in het plan opgenomen verwijzing naar wetten, verordeningen, circulaires, publicaties, instanties en dergelijke - de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast indien het handhaven van de in de regels opgenomen redactie tot onduidelijkheden en/of onjuistheden met het oog op de verwijzing leidt;
een eventueel bij de actualisering op te nemen verwijzing naar de aangepaste wetten, verordeningen, circulaires, publicaties en instanties wordt alleen opgenomen indien deze aanpassingen geen inhoudelijke beleidswijziging betreffen.

B. Algemene voorwaarden
1. Op de voorbereiding van een besluit tot wijziging is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing
2. Voor elke wijziging geldt in zijn algemeenheid dat in de afweging in ieder geval de cultuurhistorische, verkeerstechnische en milieuhyginische belangen worden betrokken. Met het oog daarop worden in elk geval de volgende criteria in acht genomen:
a. een functiewijziging mag niet eerder plaatsvinden dan nadat is aangetoond dat daartegen uit bodemkundig oogpunt geen bezwaar bestaat
b.een functiewijziging met de daarbij behorende bebouwing en inrichting dient inpasbaar te zijn in de cultuurhistorische karakteristiek van de binnenstad; als voorwaarde zal daartoe worden geist dat een inrichtingsplan wordt overgelegd dat is gericht op een kwalitatief hoogwaardige inpassing in het omringende straat- en bebouwingsbeeld
c.er dient een watertoets te zijn verricht
d.bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheden worden de bij of krachtens:
de Wet geluidhinder gestelde bepalingen in acht genomen;
de Wet luchtkwaliteit 2007 gestelde bepalingen in acht genomen.