direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer
Plan: Parkeergarage Houtwal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00008-

Artikel 3 Verkeer

3.1 Doeleindenomschrijving

De op de plankaart voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. ondergrondse parkeervoorzieningen, uitsluitend voor zover de gronden zijn aangegeven met ‘Parkeergarage’;
  • b. wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden, met daarbij inbegrepen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, bermen, bruggen, bushaltes en dergelijke;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. openbare nutsvoorzieningen,

één en ander met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen.

De aanduiding ‘Ontsluiting’ is indicatief voor de locatie waarop het doel ‘ondergrondse parkeervoorzieningen’ aansluit op het lokale wegennet.

3.2 Bouwvoorschriften
3.2.1 Ondergrondse parkeervoorzieningen

Voor het doel ‘ondergrondse parkeervoorzieningen’ gelden de volgende bepalingen:

  • 1. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen, met dienverstande dat de hoogte van trappenhuizen niet meer dan 4,50 m mag bedragen;
  • 2. de diepte mag niet meer dan 25 m bedragen.
3.2.2 Overige doelen

Voor de overige doelen gelden de volgende bepalingen:

  • 1. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
  • 2. de bouwhoogte mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer niet meer dan 6 m mag bedragen.
3.3 Ontheffing van de bouwvoorschriften

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

  • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • - de milieusituatie,

ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 2 onder a sub 2 en de bouwdiepte verlagen met maximaal 2 m.