direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene ontheffingsbevoegdheid
Plan: Parkeergarage Houtwal
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.BP00008-

Artikel 6 Algemene ontheffingsbevoegdheid

 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
  • a. de op de plankaart of in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
  • b. het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of - intensiteit daartoe aanleiding geven;
  • c. het bepaalde in het plan en toestaan dat aanduidingsgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.
 • 2. De onder 1 bedoelde ontheffing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van:
  - de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  - het bebouwingsbeeld;
  - de milieusituatie;
  - de verkeersveiligheid.
 • 3. Bij de toepassing van deze ontheffingsbevoegdheid dienen de effecten op het woongenot van aangrenzende percelen, de milieuhinder, de mate van verkeersaantrekking, eventuele parkeeroverlast en reclame-uitingen bij de beoordeling te worden betrokken.